CANALI 意风雅颂---- CANALI永不止步,专注工艺

( 2020 年 11 月 30 日,上海 ) - 意大利奢华男装家族品牌CANALI 所推出的《CANALI意风雅颂》是一部讲述了CANALI过去、现在与未来的诗集。借由Cana...